Holebi spirit logo

Nieuws

26

juli

2020

Persartikel

De afgelopen week verrezen heel wat regenboogvlaggen in het Meetjeslandse straatbeeld. Een symbolische actie die toont dat de strijd voor de aanvaarding van iedereen uit de holebi- en transgenderwereld serieus genomen wordt. "Maar er is meer nodig."
Voor alle holebi’s uit ons land is 17 mei 2020 een belangrijke datum. “Op die dag was het exact dertig jaar geleden dat homofilie uit de lijst van geestesziekten werd geschrapt”, zegt Johan Eeckhoudt van Holebi Spirit. “Maar ook voor mijn organisatie is dit een symbolische periode, want we vieren ons driejarig bestaan.”
“Ik kom al bijna dertig jaar op voor de rechten van holebi’s en transgenders. Maar ik deed dat altijd in organisaties die opereerden in grote steden. Omdat ik zelf in Boekhoute woon en vond dat er ook in onze landelijke gebieden nood is aan een organisatie die het thema bespreekbaar maakt, besloot ik in 2017 Holebi Spirit op te richten.”
Maar voor Johan is het niet eenvoudig om met zijn organisatie voet aan grond te krijgen in het Meetjesland. “Voor de werking van Holebi Spirit ben ik volledig aangewezen op de inzet van vrijwilligers en de financiële ondersteuning van enkele sympathiserende lokale handelaars. Aan goede ideeën ontbreekt het ons niet, maar wel aan voldoende middelen om ze uit te voeren.”
Strijd nog niet gestreden
Daarom lanceert Johan een oproep aan de lokale gemeentebesturen. “Het is leuk dat de regenboogvlag op verschillende plaatsen wordt gehesen. En ook het regenboogzebrapad aan het Sportpark in Eeklo heeft symbolische waarde. Maar zou leuk zijn, moesten er in de toekomst gemeenten zijn die financiële middelen willen vrijmaken voor organisaties als Holebi Spirit.”
“Dat is broodnodig, want onze strijd is zeker nog niet voorbij. Omdat ik ook fungeer als aanspreekpunt voor mensen die worstelen met hun seksualiteit, weet ik dat die groep héél groot is. Vooral jongeren voelen zich niet goed in hun vel en hebben nood om hun verhaal te vertellen.”
Wie meer info wenst over Holebi Spirit of zich wil engageren als vrijwilliger, kan terecht op www.holebi-spirit.be

Stijn, persmedewerker 'Het Nieuwsblad'.

25

mei

2020

De Regenboogvlag

Homoseksuelen gebruiken de regenboogkleuren voor het eerst in 1978. De artiest Gilbert Baker uit San Francisco zocht een symbool dat gebruikt kon worden tijdens de Gay Pride Parade.
Baker kwam uiteindelijk aanzetten met een vlag met acht gekleurde strepen. Elke kleur stond voor een aspect van het homoleven.
Oud roze voor seksualiteit, rood voor het leven, oranje voor genezing, geel voor de zon, groen voor natuur, blauw voor kunst, indigo voor harmonie, violet voor spiritualiteit.
Omdat niet alle kleuren die Baker had gebruikt beschikbaar waren voor productie, de oud roze kleur had hij zelf gemaakt door verf te mengen, verdween één balk van de vlag waardoor er zeven kleuren overbleven.
Later verdween er nog een kleur. Na de dodelijke aanslag op de eerste gekozen openlijke homoseksuele stadsbestuurder in San Francisco werd ervoor gekozen om tijdens een herdenkingsmars aan elke kant van de straat drie kleuren mee te dragen. De zevende kleur, indigo, verdween.
Ooit is gesuggereerd om een zwarte band toe te voegen aan de onderkant van de regenboogvlag, ter herinnering aan alle homo’s die door de ziekte aids zijn gestorven.

25

mei

2020

IDAHOT

Op 17 mei 2020 zal het exact 30 jaar geleden zijn dat de WHO, de wereldgezondheidsorganisatie, homoseksualiteit uit de lijst van geestesziekten schrapte. Sindsdien heeft de holebi-en transgendergemeenschap deze dag uitgeroepen tot de Internationale Dag Tegen Holebifobie en Transfobie (IDAHOT).
Jammer genoeg is het nog in méér dan 60 landen strafbaar en in méér dan tien geldt nog steeds de doodstraf (soms op gruwelijke wijze) !!! Ook in Meetjesland is er nog steeds taboe, meer dan je denkt !!!

PRIVACY VERKLARING van Holebi Spirit, feitelijke vereniging

Lees de verklaring.

(Versie 26-05-2018)

‘Holebi Spirit’ hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Als feitelijke vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande con-tactgegevens:

Socio-culturele feitelijke vereniging
Noordstraat 72, 9961 Boekhoute – Assenede
Info@holebi-spirit.be
Telefoon : 09/234 1878 M: 0486/394 172
www.holebi-spirit.be

Aan wie is deze privacyverklaring gericht ?
Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze nieuwe, huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers.

Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens ?
Uw persoonsgegevens worden door ‘Holebi Spirit’ verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :
• Ledenadministratie en dienstverlening aan leden (uitvoering overeenkomst) ;
• Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van ‘Holebi Spirit’, naar verzekering toe (uitvoering overeenkomst) ;
• Organiseren van workshops, info-avonden, voordrachten, lezingen, enz. ;
• Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven (mail-chimp) en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang) ;
E-mails in teken van persoonlijk advies en preventie ;
• Het bekomen van subsidiëring door Gemeentelijke Cultuurraden of andere instanties (wettelijke verplichting).

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug trekken.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken :
• Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres ;
• Privé contactgegevens : telefoonnummer, e-mail adres ;
• Persoonlijke kenmerken : geboortedatum, geslacht/gender, nationaliteit ;
• Interesses ;
• Financiële bijzonderheden (o.a. rekeningnummer, betalingen, …) ;
• Opleiding en vorming ;
• Aanwezigheid ;
• Beeldmateriaal (foto’s)

We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …). Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de aange-sloten verenigingen/clubs of federaties.
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Al dan niet verstrekken van gegevens door u zelf
De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om lid te kunnen worden of te kunnen deelnemen aan activiteiten van de vereniging. Met uitzondering van :
• Beeldmateriaal (voor public relations)
• Contactgegevens (voor direct marketing)
• …
Het gevolg van de niet-verstrekking van de gegevens is niet publiceren van gerichte foto’s van u, en het niet ontvangen van ongevraagde (commerciële) mails.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden – verwerkers
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (externe dienstverlener) voor:
• Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting, ..) ;
• Het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers ;
• Het verzorgen (en verspreiden) van publiciteitsmateriaal.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners (verwerkers) waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met externe dienstverleners (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verstrekking aan derden – ontvangers
Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen :
• Verbonden organisaties die deel uitmaken van het ecosysteem van onze federatie/koepel (de federatie/koepel zelf, de andere verenigingen die behoren tot dezelfde federatie/koepel, …) ;
• Uw gegevens worden bewaard in de databank van de Voorzitter, tevens secretaris, van Holebi Spirit ;
• Partners waarmee we in samenwerking activiteiten organiseren (activiteiten die met twee of meer organisaties zijn uitgewerkt (o.a. co-productie), en waarvoor deelnemerslijsten worden uitgewisseld)
o Vaste partner van Holebi Spirit is VZW Happy Team ;
• Externe opleiders of trainers.

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen en dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere derden (partijen) doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.
Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien jij ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

Uw persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan landen buiten de Europese Economische Ruimte indien noodzakelijk. In dat geval worden uw persoonsgegevens beschermd door specifieke contractuele verplichtingen overeenkomstig de verplichtingen van de Europese privacy regelgeving.

Bewaartermijn
‘Holebi Spirit’, Socio-Culturele feitelijke vereniging, bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.
‘Holebi Spirit’ verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan we no-dig achten of beëindiging van de samenwerking.

Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.
Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

• Alle personen die in naam van de Socio-Culture feitelijke vereniging ‘Holebi Spirit’ werken, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan, onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsge-gevens. Zij volgen hiervoor een aantal duidelijke richtlijnen en worden bewustgemaakt van hun verantwoordelijkheid ;
• We testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen, en stellen bij indien nodig ;
• Bij nieuwe projecten die mogelijks een impact kunnen hebben op uw privacy wordt een analyse uitgevoerd om uw rechten, de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.
U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.
U heeft het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.
U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking : indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden. Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uit-schrijfmogelijkheden in e-mails).
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Om je je identiteit te controleren vragen wij je om een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Er worden geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming :
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
commission@privacycommission.be

Wijzigingen aan onze privacyverklaring
‘Holebi Spirit’, Socio-Culturele vereniging, kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website en facebook pagina.